หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

    

ชื่อหนังสือ        Arduino smart home projects

ชื่อผู้แต่ง          นพ มหิษานนท์
Call no.            TK5105.888 น34อ63

 

หนังสือเล่มนี้จะบอกทุกขั้นตอนในการดัดแปลงให้พัดลมสามารถทำงานตามอุณหภูมิห้อง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินไปกดปุ่มสวิตซ์พัดลมหรือกดรีโมตด้วยตัวเอง และยังได้มีการเพิ่มระบบ การทำงานของเครื่องปรับอากาศเข้าไปในระบบของพัดลมด้วย ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นเมกะโปรเจ็กต์ เพราะพัดลมและเครื่องปรับอากาศสามารถทำงานร่วมกัน ภายใต้การควบคุมของอุณหภูมิ ร้อนมากแอร์ติด หนาวมากแอร์ดับ พัดลมติด ถ้าร้อนมาอีกเมื่อไหร่ แอร์ติดพัดลมดับ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังรวมโปรเจ็กต์ สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยโทรศัพท์มือถือ และควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล เพื่อให้ 3 โปรเจ็กต์นี้ สามารถเป็นต้นแบบในการประยุกต์เป็นโปรเจ็กต์ Smart Home ด้วยบอร์ด Arduino ได้ด้วยตัวเอง

        

  

ชื่อหนังสือ          เคมีอาหารเบื้องต้น = Basic food chemistry

ชื่อผู้แต่ง            นิธิยา รัตนาปนนท์

Call no.              TX545 น63ค75

 

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงสารประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหาร ได้แก่ น้ำ กรด ด่าง เกลือ สารละลาย ระบบคอลลอยด์ในอาหาร ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ไฮโดรคอลลอยด์ วิตามิน แร่ธาตุ สารสี สารให้รส และสารให้กลิ่น รวมทั้ง ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในอาหาร

    

  

 

ชื่อหนังสือ           การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินของ

                           โครงการ = Evalution for financial

                           feasibility of projects

ชื่อผู้แต่ง              รวี ลงกานี

Call no.               HD69.P75 ร56ก64

 

 

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วย 9 บท บทที่ 1 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ บทที่ 2 ภาพรวมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน บทที่ 3 มูลค่าของเงินตามเวลา บทที่ 4 ต้นทุนเงินทุน บทที่ 5 การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ บทที่ 6 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ บททที่ 7 การประเมินความเสียงโครงการ บทที่ 8 การประเมินการลงทุนที่ให้สิทธิในสินทรัพย์จริง บทที่ 9 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการ

 

    

  

ชื่อหนังสือ        การออกแบบและการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

                        สำหรับวิศวกร = Statistical quality design

                        and control for engineering

ชื่อผู้แต่ง          ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

Call no.           TA174 ป46ก64 2563

 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของบทนำและการทบทวนสถิติพื้นฐานซึ่งจะกล่าวถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ ประวัติการพัฒนาด้านการควบคุมคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนหลักที่กล่าวถึงแผนภูมิควบคุมคุณภาพ เริ่มจากทบทวนการแจกแจงที่เกี่ยวกับงานคุณภาพ หลักสถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพเชิงลักษณ์ และชนิดแปร แผนภูมิควบคุมพิเศษ ส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบการวัดและสมรรถภาพกระบวนการ การชักสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนมาตรฐาน MIL STD 105E และ MIL STD 414 ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ ระบบซิกส์ซิกม่า เทคนิคการออกแบบการทดลอง ประเภทแผนการ การวิเคราะห์การทดลองแฟกทอเรียลเบื้องต้น และวิธีการวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง


 

alt   

ชื่อหนังสือ        คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม :

                        พร้อมตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE 3D =

                        Computer-aided engineering

ชื่อผู้แต่ง          อาทิตย์ สุทธพันธ์
Call no.           TJ930 อ63ต63

 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 7 บท โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านรู้จักเทคโนโลยี CAE ในบทที่ 1-2 แล้วต่อด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE 3D ในบทที่ 3 และสำหรับในบทที่ 4-7 เป็นการเจาะลึกในแต่ละประเภทของปัญหาทางวิศวกรรม ที่ซอฟต์แวร์ CAE 3D สามารถวิเคราะห์ได้

 

  

ชื่อหนังสือ        แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วย

                        แมทมาทิกา = Calculus differential

                        equations with mathematica

ชื่อผู้แต่ง          ปราโมทย์ เดชะอำไพ

Call no.           QA303.2 ป46ค84

 

หนังสือเล่มนี้ เน้นการใช้ซอฟต์แวร์แมทมาทิกาเพื่อแก้ปัญหาแคลคูลัสและสมาการเชิงอนุพันธ์ เนื้อหาประกอบด้วย 11 บท บทที่ 1 คณิตศาสตร์สัญลักษณ์ด้วยซอฟต์แวร์ บทที่ 2 แคลคูลัส บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์ บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง บทที่ 5 สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง บทที่ 6 สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงขึ้นไป บทที่ 7 การแปลงลาปลาซ บทที่ 8 การแปลงฟูริเยร์ บทที่ 9 ปัญหาเงื่อนไขขอบเขต บทที่ 10 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย บทที่ 11 ฟังก์ชันพิเศษ

 

  

  

ชื่อหนังสือ        การตลาดบริการ = Service marketing

ชื่อผู้แต่ง          พนิตสุภา ธรรมประมวล

Call no.            HF5415.122 พ36ก64

 

เนื้อหาในตำรานี้แบ่งเป็น 13 บท ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องการตลาดบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยพยายามนำเสนอให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดลบริการจริง รวมทั้งผลจากการวิจัยภาคสนามในระดับชุมชน วิสาหกิจ ร้านค้า และกิจการทางธุรกิจต่างๆ

   

  

ชื่อหนังสือ          การบัญชีชั้นสูง : งบการเงินรวม

ชื่อผู้แต่ง            จรรจา ลิมปภากุล

Call no.              HF5681.B2 จ44ก64

 

เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ ทั้งโดยการซื้อสินทรัพย์และโดยการซื้อหุ้นทุน สำหรับการรวมธุรกิจ โดยการซื้อหุ้นทุนนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมในกรณีต่างๆ ได้แก่ การจัดทำงบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น การจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น การจัดทำงบการเงินรวมกรณีที่มีรายการระหว่างบริษัท ในกลุ่มกิจการ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ งบกระแสเงินสดรวม รวมทั้งเรื่องการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อการจัดทำ งบการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมค้า และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

   

  

ชื่อหนังสือ          Dropship จับเสือมือเปล่าออนไลน์ เปิดร้านไม่

                          มีของก็ขายได้

ชื่อผู้แต่ง            วิฑูร แสงทรัพย์

Call no.              HF5548.32 ว63ด45

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาของการทำธุรกิจแบบ Dropship เริ่มตั้งแต่การดำเนินธุรกิจออนไลน์แบบ Dropship การค้นหาผู้ขายหรือผู้ผลิตในประเทศไทย ไปจนถึงการ Dropship บนเว็บไซต์ซื้อง่ายขายคล่องออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทย shopee ถ้าสนใจที่จะขายสินค้าโดยไม่ต้องออกทุนซื้อสินค้ามาขาย Dropship คือ คำตอบสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้แล้วทำตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย เริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นPartner Dropship ของผู้ผลิตสินค้า การติดต่อประสานงาน การจัดการขนส่งสินค้า การตั้งค่าการขนส่งสินค้า การเผยแพร่ การจัดการบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากระบบ shopee ทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ           ฝึกสมองไม่ให้ทุกข์ 

ชื่อผู้แต่ง             คะโตะ, โทะชิโนะริ

Call no.               BF441 ค69ฝ62

 

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 บท บทที่ 1 ขึ้นแรก ทุกข์ใจหายได้ถ้าเข้าใจสมอง บทที่ 2 กลไกภายในสมองที่เป็นบ่อเกิดความทุกข์ใจ บทที่ 3 ใช้สมองกำจัดความทุกข์ใจ บทที่ 4 การฝึกสมองให้ไม่ทุกข์ใจ

 

 

      

ชื่อหนังสือ          สร้างงาน 3D และแอนิเมชันด้วย 3Ds Max

                          2018 ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง            กองบรรณาธิการ

Call no.              T385 ก52ส46

 

โปรแกรม 3Ds Max เป็นโปรแกรมที่นอยมใช้สำหรับสร้างงาน 3 มิติ ในการสร้างการ์ตูน (Animation) หรือฉากในภาพยนตร์ บางช่วงบางตอน โดยหนังสือเล่มนี้ จะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างวัตถุ 3 มิติ การทำงานกับวัตถุ การสร้างโมเดลแบต่างๆ การใส่พื้นผิว การจัดแสงเงา การจัดมุมมองกล้อง สร้างการเคลื่อนไหวให้วัตถุ การเรนเดอร์ให้ได้ชิ้นงาน ไปจนถึงการสร้างตัวละครด้วย Biped และการสร้างแอนิเมชั่นแบบต่างๆ

 

    

ชื่อหนังสือ          ตัดต่อวิดีโอและสร้างเอฟเฟ็กต์สุดอลังการ 

                          After Effects 2020 professional guide

ชื่อผู้แต่ง            อิศเรศ ภาชนะกาญจน์

Call no.              TR858 อ65ต63

 

หนังสือเล่มนี้ สอนการใช้งานโปรแกรม After Effects ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อและใส่เอฟเฟ็กต์ลำตับต้นๆ ของโลก โดยสอนทุกฟังก์ชัน ทุกคำสั่ง สารพัดรายละเอียดการกำหนดค่า

 

   

ชื่อหนังสือ          คู่มือเรียนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  

                          ฉบับสมบูรณ์=Data structure & algorithm

ชื่อผู้แต่ง            วิษณุ ช้างเนียม

Call no.              QA76.9.D35 ว64ค74 2562

 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม อาร์เรย์ ลิงค์ ลิสต์ สแต็ก คิว ทวี แฮช ไทรส์ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และกราฟ ในทุกๆ หัวข้อจะมีตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ มีตัวอย่างโค้ดโปรแกรมทั้งภาษา C และภาษา Java สำหรับทดสอบการทำงานของอัลกอริทึม พร้อมททั้งคำอธิบายโค้ดอย่างละเอียด